برگزاری رویداد

برگزاری رویداد

برگزاری همایش ،سمینار و رویدادهای علمی و تخصصی

برگزاری جشنواره و نمایشگاه

برگزاری تورهای آموزشی خارج و داخل کشور

برگزاری کارگاه های آموزشی

کلیه امور مرتبط با برگزاری رویداد