دپارتمان آموزشی بنتا

دپارتمان آموزش بنتا

ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده است. پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است.
و از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در امر توسعه کلان برخوردار است