دپارتمان مالی و حسابداری بنتا

دپارتمان مالی و حسابداری بنتا

همانطور که می‌دانیم حسابداری وموازنه های مالی از جایگاه ویژه وبسیار دقیقی برخوردار بوده وهستند و آن چنان مورد توجه بوده ومیباشد که حتی درجریان ومدار تولیدنیز برای روندبصرفه تولید گزارشات مدیریت های مالی در نظر گرفته میشود.