استارتاپ ویکند 95

بازنگری پروژه

استارتاپ ویکند نرم افزار های موبایلی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به مدت سه روز

جزئیات پروژه

تاریخ : 95.12.18

کارفرما : مجموعه بنتا با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی