استارتاپ ویکند 96

بازنگری پروژه

استارتاپ ویکند تولید محتوا در شهر کرج به مدت 3 روز

جزئیات پروژه

تاریخ : 96.11.25

کارفرما : مجموعه بنتا